Учество на настани и предавања организирани од други здруженија и фондации

 Во текот на втората половина на 2023 година, претседателот на здружението и дел од членовите на Извршниот одбор, земаа учество на следните настани организирани во државата:
 1. Обука: „Заштита на личните податоци“, организирана од Фондацијата „Метаморфозис“ и Здружението „Конект“ на 13 и 14.09.2023 година во Скопје.
 2. Национален форум: „Од граѓански активизам до општествени промени- очекувањата наспроти реалноста“, организиран од Здружението „Civica Mobilitas“ и „Македонски Центар за Меѓународна Соработка-МЦМС“ на 15.11.2023 година во Скопје.
 3. Отворен форум за антикорупција, организиран од „Македонски Центар за Меѓународна Соработка-МЦМС“ на 6 и 7.12.2023 година во Скопје.
 4. Работилница за „Добро управување“, „Транспаретност и отчетност“, организирана од „Граѓански ресурсен центар-ГРЦ“ на 12 и 13.12.2023 година во Скопје. 
 5.  Онлајн обуки организирани од ГРЦ во месец декември, за:
               - Добро управување со Граѓанските организации;
               - Транспаретност и очетност на Граѓанските организации;
               - Проектен циклус и фази на Проектен циклус;
               - Анализа на Проблеми и цели и изработка на проектна стратегија;
               - Логичка рамка, логика на интервенција, ризици за проектот.      
 На почетокот на 2024 година, претседателот на здружението и дел од членовите на Извршниот одбор, земаа учество на следните настани организирани од здруженија во државата:
 1.  Презентација на извештај од истражување „Ефектот на дезинформациите и странски влијаниа врз демократските процеси во С.Македонија во 2023 година, организирана од “Фондација Метаморфозис “ на 23.01.2024 година во просториите на Граѓански Ресурсен Центар во Скопје.
 2.  Учество на обука на тема: „Инсталација на фотонапоснки централи и користење на уреди кои што користат сончева енергија“ во склоп на Програмата за помош и поддршка за формирање на енергетски заедници во Македонија, организирана од Здружението Институт за развој на зедниците-ИРЗ од Тетово, на 23.02.2024 година во просториите на Граѓански Ресурсен Центар во Скопје.