social image
ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРИРАНА БЕЗБЕДНОСТ     
Здружението ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРИРАНА БЕЗБЕДНОСТ Скопје е непартиско, непрофитно и самостојно здружение на граѓани, кое за интерес ги има социополитичките и социоекономските ефекти врз безбедноста, одбраната и заштитата. Основни цели на здружението се да организирано, континуирано, самостојно и во соработка со други организации, спроведува квалитетни истражувања, анализи, проценки, предавања и обуки од областа на националната и регионалната безбедност, врз основа на кои ќе може се дефинираат соодветни препораки и предлози за реформа и унапредување на системот за безбедносност и општеството во целост, за зајакнување на капацитетите на субјектите на системот за национална безбедност и ќе се унапредува соработката и координацијата на регионално и меѓународно ниво. Прочитај повеќе...

Нашата  мисија

унапредување на граѓанското општество, придонес во одржување и развој на мир, стабилност, безбедност, зајакнување на меѓуетничките односи, промовирање на соработка и просперитет на граѓаните на Р.С.М.

Нашите  цели

да организирано, континуирано, самостојно и во соработка со други организации, спроведуваме квалитетни истражувања, анализи, предавања, обуки, советувања и консултативни услуги од областа на националната и регионалната безбедност.

Нашите  активности

Здружението ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРИРАНА БЕЗБЕДНОСТ Скопје своите цели и задачи здружението ги остварува преку утврдена Програма за работа.

Погледнете ги нашите тековни активности
Здружението ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРИРАНА БЕЗБЕДНОСТ Скопје е непартиско, непрофитно и самостојно здружение на граѓани. Ако сакате да ги поддржите нашите цели и актовности можете да донирате на:
Здружение ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРИРАНА БЕЗБЕДНОСТ Скопје 
Жиро/транскациска сметка: 300000004971771 
ДАНОЧЕН БРОЈ 4032023557324